PROJEKT SANACIJE

Naziv projekta: Projekt sanacije odlagališta otpada ''Javorov vrh'' u općini Brinje
Korisnik: Općina Brinje
Cilj projekta: Cilj projekta sanacije odlagališta ''Javorov vrh'' je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata.

Sanacijom odlagališta osigurava se:

 • - zaštita podzemnih i površinskih voda,
 • - zaštita tla, kvalitete zraka i ljudskog zdravlja,
 • - zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada,
 • - smanjenje rizika od pojave nesreća,
 • - poboljšanje uvjeta za uzgoj poljoprivrednih kultura u neposrednoj okolici odlagališta,
 • - povećanje krajobrazne vrijednosti područja.
 •  

Planirane aktivnosti:
Tehničko rješenje sanacije odlagališta ''Javorov vrh'' predviđa izgradnju sljedećih dijelova odlagališta:

 • - Tijelo saniranog odlagališta (sakupljanje, iskop i premještanje rasutog otpada, formiranje tijela odlagališta s pokosima     nagiba 1:2.5, sabijanje otpada i prekrivanje završnim prekrivnim sustavom),
 • - Sustav za otplinjavanje (4 odzračnika),
 • - Sustav za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda
 • - Izvedba obodnog nasipa
 • - Interna makadamska prometnica
 • - Ograda i ulaz u odlagalište
 • - Piezometri
 • - Krajobrazno uređenje odlagališta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I EU UDIO U FINANCIRANJU PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 15.263.916,13 kn, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju 12.888.916,13 kn.
Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 85% ukupno prihvatljivih izdataka, odnosno 10.955.578,71 kn.
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda
Sanacija odlagališta otpada ''Javorov vrh'' provodit će se putem tri ugovora:

 1. Ugovor o radovima,
 2. Ugovor o nadzoru,
 3. Ugovor o tehničkoj pomoći i promidžbi.

Po završenim postupcima javne nabave potpisani su ugovori sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 1. Usluge izvođenja radova: Bemix  d.o.o
 2. Usluge nadzora radova: Sedra consulting d.o.o.
 3. Usluge tehničke podrške pri upravljanju projektom i promidžba projekta: Exstructa d.o.o., Zagreb

projekt saniranog odlagalištaRAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe Projekta je od 15.03.2018. do dana završetka svih projektnih aktivnosti, a najkasnije petnaest mjeseci od stupanja na snagu Ugovora o bespovratnim sredstvima.

POVEZNICE

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. na stranici Operativnog programa https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.