O odlagalištu

Odlagalište komunalnog otpada ''Javorov vrh“ je neuređeno odlagalište otpada na koje se odlaže otpad skupljen na području Općine Brinje od 1995.godine.

Lokacija odlagališta nalazi se u Ličko-senjskoj županiji na području Općine Brinje u njenom središnjem dijelu, na udaljenosti od oko 700 m sjeverno istočno od naselja Prokike.

Zahvat sanacije i zatvaranja odlagališta „Javorov vrh“ nalazi se na katastarskim česticama k.č.br 1939/11 i 1954/2  k.o. Prokike. Tlocrtna površina koju zauzima odloženi otpad na navedem česticama iznosi oko 1,2 ha. Procijenjena količina odloženog otpada na odlagalištu iznosi oko 42.000 m2.

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada provodi se preoblikovanjem otpada i njegovim prekrivanjem brtvenim slojevima završnog prekrivnog sustava. Sanacija i zatvaranje obuhvaća djelomično preslagivanje otpada, te iskapanje i premještanje iskopanih količina postojećeg otpada, izgradnju sustava za otplinjavanje, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, formiranje zelenog pojasa, izgradnju ograde oko prostora odlagališta, te izgradnju ulaza.

SLIKE POSTOJEĆEG STANJA

IZRAĐENA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SANACIJU ODLAGALIŠTA OTPADA „JAVOROV VRH“

  • Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Javorov vrh“ Općina Brinje  (Maxicon do.o., travanj 2017)
  • Rješenje izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti zahvata na okoliš (Klasa: UP/I 351-03/17-08/114, Ur. Broj: 517-06-2-1-1-17-11, 21.08.2017., Zagreb)
  • Idejni projekt Sanacije i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada „Javorov vrh“ Općine Brinje (Maxicon d.o.o., travanj 2017)
  • Glavni projekt „Sanacija i zatvaranja od odlagališta komunalnog otpada „Javorov vrh“ Općina Brinje, Broj projekta: 17-063/17, (MAXICON d.o.o., Zagreb, listopad 2017)
  • Građevinska dozvola – izdana od Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša  prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije, Ispostava Otočac (KLASA: UP/I-361-03/17-01/000059, URBROJ: 2125/1-08-3-17-0005 od 14 studenog 2017. godine)