PODACI O PROJEKTU

Sanacija odlagališta Javorov vrh u Općini Brinje

Projekt sanacije odlagalište Javorov vrh provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Cilj projekta: sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta ''Javorov vrh'' na području Općine Brinje čime će se pridonijeti sprečavanju negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, zaštiti podzemne i površine vode, smanjenje emisije stakleničkih plinova te zaštita prirodnog okoliša

KORISNIK

Općina Brinje
Trg Admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6,
53260 Brinje
Tel: 053/701-260
Fax: 053/701-210
http://brinje.hr

UPRAVLJAČKO TIJELO

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju,  Služba za EU projekte
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3717 280
Faks: +385 1 3717 122
http://www.mzoip.hr/

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Posredničko tijelo – Samostalna služba
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 5391 800
Faks : +385 1 5391 810
http://www.fzoeu.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr